BOSSA D’HORES D’ACEA

Que és la BOSSA D’HORES D’ACEA

Tots i totes, alguna vegada hem escoltat a algun sindicalista dir allò de la BOSSA D’HORES.

Però realment, sabem quina és la peculiaritat d’aquesta BOSSA D’HORES?

La peculiaritat d’aquesta bossa d’hores, és que els delegats i delegades dels diferents comitès d’empresa d’un mateix sindicat, poden acumular les hores sindicals i cedir-les a la BOSSA D’HORES D’ACEA.

Això si, només d’aquells sindicats que han negociat el conveni d’ambulàncies a Catalunya, i que actualment són CCOO, UGT, USOC.

Aquí falta un sindicat que actualment està a taula de negociació, però fins que no signin el nou conveni, no podrà fer ús de la BOSSA D’HORES.

I que passa amb aquestes hores que van a parar a la BOSSA D’HORES?

Bé, la particularitat d’aquestes hores sindicals és que tenen un parany, i al final s’acaben convertint en DINERS dins de la BOSSA D’HORES D’ACEA.

Però, per a què serveixen aquests diners de la BOSSA D’HORES D’ACEA?

Aquests diners serveixen per a què qualsevol sindicat de la mesa, amb aquesta BOSSA D’HORES pot sufragar les seves despeses generades a raó de la negociació del conveni, com poden ser: dietes, tiquets de pàrquing, combustible o targetes de transport públic. Inclús poden arribar a costejar les despeses de publicitat o marxandatge sindical (bolígrafs, clauers, calendaris, agendes, etc.).

Igual algú, pot pensar que convertir aquestes hores sindicals en diners no és tan mala idea.

Però sí que s’hauria de qüestionar, encara que sigui legal, quan es carreguen despeses a la BOSSA D’HORES com: Productes de dietètica o d’informàtica i telefonia (sempre últims models de mòbils i tablets), factures de reparacions de vehicles (hi ha qui va portar 3 vegades el cotxe al planxista en un any), o despeses d’allotjament, d’alimentació (hi ha qui va fer la compra mensual) o grans tiberis i sopars (publicitat en xarxes socials).

Totes aquestes despeses poden ser legals a ulls d’ACEA, però segur que no és ètic a ulls de cap treballador/a o afiliat/da d’aquests sindicats.

I serveix per a alguna cosa més la BOSSA D’HORES D’ACEA?

I tant que sí que serveix per a alguna cosa més aquesta bossa d’hores, i pot-ser la més important de cara a les decisions en les negociacions de convenis, vagues, etc., amb la patronal. I per això ho volem remarcar; Aquesta acumulació d’hores sindicals el que també permet és la figura de l’ALLIBERAT SINDICAL.

Perquè seguim després de tants anys amb el mateix conveni?

Companya, company, igual ara comences a entendre perquè aquests sindicats que negocien el conveni, tenen tantíssim interès a seguir amb el VETUST conveni d’ACEA.

I per contrapartida, aquests mateixos sindicats, no volen saber-ne res de tenir el mateix conveni que el personal SEM. Ni tampoc volen saber-ne res de què els treballadors i treballadores del transport sanitari passin a ser de gestió, provisió i titularitat pública.

Quina raó hi ha per signar amb un “No Conforme” alguns acords?

La raó perquè aquests sindicalistes, i per no perdre el “XIRINGUITO” de bossa d’hores i alliberats, acaben signant alguns acords amb un “No Conforme” o “Per imperatiu legal“, és perquè que cada vegada que ACEA amenaça en tancar-los la BOSSA D’HORES, a aquests sindicalistes de la mesa negociadora els hi sonen totes les alarmes i reculen. I al final sempre acaben signant el que vol la patronal, això sí, amb un “No Conforme”.

I aquests sindicats, que haurien de fer per defensar els interessos dels treballadors i treballadores del sector?

El primer gran gest, seria que aquests SINDICATS de la mesa de conveni renunciessin a LES HORES sindicals que s’acaben esdevenint en DINERS, i retornar-les als delegats de cada empresa, perquè aquests les puguin utilitzar per defensar els drets de les treballadores i treballadors a cada empresa d’ambulàncies.

Hem de recordar, que ACEA, a les comissions paritàries i reunions de conveni (encara que després no consti en acta), va afirmar que no controlava com es gastaven les hores sindicals dels delegats i delegades dels comitès, i que aquest control, era feina dels sindicats.

Per això, fa uns pocs anys, algun “sindicalisto” enviava correus electrònics als seus delegats dels diferents comitès d’empresa, dient-los que no gastessin les hores sindicals, i que aquestes hores, les cedissin a la BOSSA D’HORES, i que ACEA en feia un seguiment.

Que pots fer davant tot això?

Recorda-ho! Demana transparència al teu sindicat., i si no et donen tota la informació de quants diners reben de la BOSSA D’HORES D’ACEA i en què se’ls gasten, possiblement és que no n’estan fent un ús adequat i responsable.

Que podem esperar del futur?

Ara queda veure quin sindicat, per tal de no perdre la BOSSA D’HORES signarà PER IMPERATIU LEGAL. Aquesta fórmula ja es va utilitzar en la signatura de l’actual conveni per un dels sindicats negociadors, i ara, és possible que algun sindicat més la torni a utilitzar. Aquesta forma de signar és per quedar bé de cara a la galeria, però per desgràcia, val per a signar qualsevol porqueria i així no perdre els beneficis de la BOSSA D’HORES.

I per acabar, firmarà qualsevol conveni el nou sindicat? O per contra, serà fidel als principis dels “sindicalistos”, i amb un conveni igual o similar al que tenim ara, posaran per sobre el fet d’anar xuclant de la BOSSA D’HORES als interessos de les treballadores i treballadors del sector?

Bibliografia

Posem una mica de bibliografia, així com els articles del conveni i l’Estatut dels treballadors on està reflectit la temàtica de les hores sindicals, bossa d’hores i alliberats sindicals.

Perquè un treballador o treballadora informada, defensa millor els seus drets laborals. No deixis que algun “sindicalisto” et desinformi.

Article 37 del conveni del transport sanitari a Catalunya

Drets sindicals

L’últim paràgraf de l’art.68 de l’ET, autoritza a pactar en conveni col·lectiu l’acumulació d’hores dels diferents membres del comitè d’empresa i, si és el cas, dels delegats de personal, en un o varis dels seus components, sense depassar el màxim total, podent quedar rellevats del treball, sense perjudici de la seva remuneració.

Sobre la base d’aquest precepte s’acorda que l’acumulació de crèdit horari pot donar-se, quan el comitè o els delegats de personal, segons el cas, contribueixin mitjançant la cessió per una banda de les seves hores, no inferior al 10% de les seves hores anuals, al funcionament de la comissió de seguiment d’aquest conveni.

Els membres del comitè o delegats de personal que no participin del sistema d’acumulació sectorial, solament podran fer ús del seu propi crèdit horari legal.”

Disposició transitòria cinquena del conveni del transport sanitari a Catalunya

Els membres sindicals d’aquesta comissió podran ser rellevats del seu treball amb dret a indemnitat retributiva, mitjançant l’ús de les hores sindicals que disposen com a delegats, al que s’afegirà els crèdits horaris provinents del mecanisme al qual al·ludeix l’article 37 sobre acumulació d’hores sindicals.

El citat mecanisme d’acumulació funcionarà de la següent manera:

1er. Cada membre de comitè o delegat que desitgi cedir part del seu crèdit horari ho comuniqués per escrit a la seva empresa i a la comissió de seguiment, indicant a com dels sindicats signants efectua la cessió.

2on. Les cessions es podran realitzar anualment a la bestreta per al cas de les hores corresponents al mes de vacances, o mensualment en qualsevol moment abans de finalitzar el mes corrent, una vegada el delegat constati que pot i desitja efectuar la cessió.

3er. Les empreses, una vegada comunicada pels seus delegats la cessió sectorial, procedirà a ingressar en el compte corrent creat a aquest efecte la quantitat corresponent al número d’hores cedides. Com les hores són cedides per delegats que tenen categories diferents les hores es calcularan al preu de l’hora de la categoria del delegat cedent, segons conveni.

4art. Les quantitats recaptades per aquest procediment, serviran per a rescabalar a les empreses a les quals pertanyen els membres d’aquesta comissió, en els excessos de crèdit horari propi utilitzats i pel cost d’alliberament restant.

De no disposar de saldo suficient d’hores cedides per a arribar al cost del seu alliberament, no podran ser alliberats totalment del seu treball.

5è. Sempre que s’acordi al si de la comissió que el saldo té marge suficient per mantenir el sistema, el pressupost excedent podrà ser destinat als plans funcionals i de treball aprovats per la pròpia comissió.

Article 68 de l’Estatut dels Treballadors

Últim paràgraf

Es pot pactar en conveni col·lectiu l’acumulació d’hores dels diferents membres del comitè d’empresa i, si escau, dels delegats de personal, en un o diversos components, sense ultrapassar el màxim total, que poden quedar rellevat o rellevats del treball, sens perjudici de la seva remuneració.

Enllaços:

https://www.iberley.es/temas/credito-horario-representantes-trabajadores-8641

https://laboro-spain.blogspot.com/2017/10/horas-sindicales.html?m=1

https://www.luquez-associats.com/blog/posibilidad-de-acumulacion-anual-de-los-creditos-sindicales-en-una-bolsa-de-horas-incluyendo-el-mes-de-vacaciones

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/posibilidad-acumulacion-credito-horas-682131585

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.