CARTA A LA CONSELLERA DE SANITAT SRA. ALBA VERGÉS

A la Sra. Alba Vergés,

Ens anava a deixar vostè fora de la paga extraordinària que concedeix al personal sanitari per l’exposició a la COVID-19, a nosaltres, tècnics i tècniques del transport sanitari subcontractat pel SEM que hem estat el personal més exposat al virus. El personal d’ambulàncies hem estat a primera línia, assistint i traslladant a pacients infectats per COVID-19, en molts casos sense els EPIS adequats i posant en risc la nostra vida i la dels nostres familiars.

Finalment per les pressions mediàtiques i les concentracions de protesta que li vénen a la contra, decideix incloure’ns en la seva paga classista, en la qual donen a entendre que el valor de la vida augmenta segons els estudis de què disposa cada treballador sanitari.

Una mostra més de la manca de respecte que mostra l’administració al col·lectiu de Tècnics en Emergències Sanitàries, que segueix permetent que empreses privades segueixin enriquint-se amb diners públics a costa d’explotar al treballador i donar un servei lamentable a la població, considerant-nos simples transportistes i amb un conveni obsolet que no ha canviat en més de deu anys i que encara segueix congelat.

Durant aquesta pandèmia ha quedat demostrat que tenir un servei de transport sanitari privatitzat posa en risc tant als professionals de les ambulàncies com als usuaris de les mateixes. Aquestes empreses anteposen els seus beneficis econòmics per sobre de la seguretat dels seus treballadors i el que és encara pitjor, de la seguretat dels pacients.

Empreses privades i voltors que la primera mesura que van prendre per lluitar contra la COVID-19 va ser presentar un ERTO o aplicar el PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE tot i ser servei essencial segons el BOE. O seguint amb la contractació abusiva de personal en pràctiques, persones que tenen la mateixa responsabilitat, però cobrant pràcticament la meitat del salari.

Sra. Vergés, no ens malinterpreti, no volem la seva almoina, no volem diners tacats de sofriment, tacats de negligències, uns diners que només pretenen comprar voluntats i silencis, perquè els sanitaris ens oblidem de la mala gestió, de la manca d’EPIS i recursos, de l’escassetat de personal sanitari, d’un sistema sanitari privatitzat de mínims que en el moment que sorgeix una emergència sanitària es col·lapsa per la mala gestió i previsió dels polítics.

Encara mantenim l’esperança que aquesta pandèmia els faci obrir els ulls i realitzin una reestructuració de sistema sanitari, eliminant les empreses privades del sector sanitari, i atorgant als tècnics en emergències el reconeixement que ens mereixem.

Rebi una cordial salutació.

CARTA A LA CONSELLERA DE SANITAT SRA. ALBA VERGÉS

A la Sra. Alba Vergés,

Nos iba a dejar usted fuera de la paga extraordinaria que concede al personal sanitario por la exposición al COVID-19, a nosotros, técnicos y técnicas del transporte sanitario subcontratado por el SEM que hemos sido el personal más expuesto al virus. El personal de ambulancias hemos estado en primera línea, asistiendo y trasladando a pacientes infectados por COVID-19, en muchos casos sin los EPIS adecuados y poniendo en riesgo nuestra vida y la de nuestros familiares.

Finalmente por las presiones mediáticas y las concentraciones de protesta que se le vienen en su contra, decide incluirnos en su paga clasista, en la cual dan a entender que el valor de la vida aumenta según los estudios que dispone cada trabajador sanitario. 

Una muestra más de la falta de respeto que viene mostrando la administración al colectivo de Técnicos en Emergencias Sanitarias, que sigue permitiendo que empresas privadas sigan enriqueciéndose con dinero público a costa de explotar al trabajador y dar un servicio lamentable a la población, considerándonos simples transportistas y con un convenio obsoleto que no ha cambiado en más de 10 años y que aún sigue congelado.

Durante esta pandemia ha quedado demostrado que tener un servicio de transporte sanitario privatizado pone en riesgo tanto a los profesionales de las ambulancias como a los usuarios de las mismas. Estas empresas anteponen sus beneficios económicos por encima de la seguridad de sus trabajadores y lo que es aún peor, de la seguridad de los pacientes.

Empresas privadas y buitres que la primera medida que tomaron para luchar contra la COVID-19 fue presentar un ERTE o aplicar el PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE a pesar de ser servicio esencial según el BOE. O siguiendo con la contratación abusiva de personal en prácticas, personas que tienen la misma responsabilidad, pero cobrando prácticamente la mitad del salario.

Sra. Vergés, no nos malinterprete, no queremos su limosna, no queremos dinero manchado de sufrimiento, manchado de negligencias, un dinero que solo pretende comprar voluntades y silencios, para que los sanitarios nos olvidemos de la mala gestión, de la falta de EPIS y recursos, de la escasez de personal sanitario, de un sistema sanitario privatizado de mínimos que en el momento que surge una emergencia sanitaria se colapsa por la mala gestión y previsión de los políticos. 

Aún mantenemos la esperanza que esta pandemia les haga abrir los ojos y realicen una reestructuración del sistema sanitario, eliminado las empresas privadas del sector sanitario, y otorgando a los técnicos en emergencias el reconocimiento que nos merecemos.

Reciba un cordial saludo.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.