Recull d’incidències a ambulàncies Egara

Recull d’incidències, una setmana després de la visita d’inspecció de treball a les instal·lacions d’Ivemon Ambulàncies Egara a Tarragona el dia 7 d’abril de 2020.

Com s’observa a les imatges següents, les bates grogues d’elaboració pròpia pels ciutadans i ciutadanes, no homologades i donades a l’empresa Ivemon
Ambulàncies Egara, no pot ser considerat com a material d’ús sanitari. Posen seriosament en perill la salut dels professionals i dels pacients que són atesos per aquestes ambulàncies. Tot intentant ajustar les bates amb cintes adhesives, com se’ns ha indicat, s’ha pogut comprovar que durant la retirada de les bates grogues, no es pot realitzar de manera segura, íntegra i el més important és que aquesta acció es converteix en un nou focus de risc per al treballador atemptant així contra la seva salut.

Les bates de plàstic entregades per l’empresa, no compleixen amb cap normativa, es trenquen amb moltíssima facilitat com es pot observar en totes les imatges aportades a aquest document. Al ser de talla única no s’adapta als treballadors i treballadores, sobretot a les persones amb més corpulència. Les mànigues són o molt curtes o molt llargues, no cobreixen les cames i existeix dificultat per posar-se-les i/o retirar-les sense crear alguna ruptura a la bata.

COL·LOCACIÓ DE LA BATA AMB SUBJECCIÓ AMB CINTA AÏLLANT/ESPARADRAP A CANELLS I TANCAMENT DE LA PART POSTERIOR.

SEGONS INDICACIONS REBUDES PER INSPECCIÓ

RETIRADA DE LA BATA GROGA SEGUIN EL PROTOCOL ESTABLERT PER L’ICS I SEM.

ELS MOSTREM EN IMATGES REALITZEN AQUESTA ACCIÓ QUE SUCCEEIX QUAN ELS TÈCNICS REALITZEN AQUESTA ACCIÓ.

Com veurem en les fotografies següents els professionals que duent aquestes bates es troben treballant en àmbits hospitalaris, després d’haver realitzat alguna assistència o realitzant la desinfecció d’un vehicle amb el risc que en totes les actuacions comporta i que tant a PRL com al nostre sistema legal vigent està regulat com a un delicte contra la salut dels treballadors.

Després de l’informe d’Inspecció de Treball de Tarragona hem demanat a
l’empresa que faci efectius els requeriments demanats per l’inspector:

– Complir la normativa i característiques tècniques de tots els materials de protecció entregats als treballadors i treballadores de l’empresa, tant de TSU com de TSNU.

– Entregar mascaretes quirúrgiques suficients a totes les unitats de TSU i TSNU, tant per al personal com per als pacients.

– Entregar mascaretes de protecció FFP2 per a tot el personal, tatn de TSU com de TSNU.

Hem tingut coneixement a través de les treballadores i treballadors que, actualment ja no disposem de bates impermeables homologades. En comptes d’aquest EPI, s’estan distribuint als serveis de TSNU i TSU unes bates de color groc i de color blau, fetes per ciutadanes i ciutadans de molt bona voluntat, però no homologades per l’ús sanitari.

– Sol·licitem una explicació al respecte i, en tot cas, que ens facin arribar el certificat d’homologació de les bates per poder ser utilitzades en l’àmbit sanitari així com la fitxa tècnica del producte indicat on s’especifiqui que són equips de protecció aptes per al virus SARS-CoV-2.

Demanem, també, la retirada de les actuals bates de plàstic entregades al personal, TSU i TSNU, ja que aquestes no cobreixen ni els avantbraços, ni el coll, ni les cames, i a més, es trenquen amb molta facilitat, posant en perill la salut de les persones treballadores.

– Entregar bates impermeables tipus “b” per a tot el personal, tant de TSU com de TSNU.

– Els protectors facials han de poder ajustar-se millor a l’anatomia de les persones, ja que actualment hi ha protectors facials que no ajusten bé, sobretot al TSNU, i que no estan homologats.

– Entregar mesures per a la desinfecció del calçat a tot el personal, tant de TSU com de TSNU.

Tenim coneixement que actualment hi ha treballadors i treballadores que s’han de rentar la roba a casa.

Li volem recordar que Inspecció de Treball, a l’informe emes amb núm.
43/0002703/20 del 09 d’abril, requereix que “refuerce los servicios de limpieza de los uniformes sin que ningún trabajador deba lavar la ropa de trabajo en su casa”.

– Actualment, i a causa de les circumstàncies que estem vivint, hi ha treballadors i treballadores que es troben en una situació d’IT perquè són considerats població de risc enfront de la COVID-19. Per culpa d’això, hi ha companys que TSNU que, temporalment, estan realitzant les substitucions dels professionals que es troben sota aquesta situació. Hi ha tècnics que també estan cobrint IT d’abans que comencés aquesta situació.

– Hem sigut sabedors pels propis treballadors de l’empresa Ivemon ambulàncies Egara, que els hi han negat el dret a la desinfecció de la roba de treball (EPIS) tal com ho estan fent en la resta de companys amb l’empresa ITURRI, contractada per a aquesta tasca, realitzant així no solament un acte de discriminació cap a ells sinó que exposant-los a un perill tant per a ells com als seus familiars, amb els temps de pandèmia per la COVID-19.

– Aquests professionals, com a treballadors/es de TSNU l’empresa els fa entrega dos pantalons i dues samarretes de TSU “de les anomenades roba per imprevists” perquè realitzin la cobertura al servei d’urgent. Aquesta roba no pot entrar al circuit de neteja de l’empresa ITURRI, encarregada de la neteja de la roba, perquè no està registrada amb un codi personal del treballador i que ubica la peça a la base on pertany. Amb la qual cosa, al treballador l’obliguen a no desfer-se’n d’ella, ja que perdria l’uniforme (EPIS).

– Cada treballador té un codi a la roba de treball, que l’empresa que la neteja porta un control. Si l’empresa que renta la roba entrega un llistat amb els codis dels uniformes i el nombre d’altes d’aquests dies, i es compara amb els treballadors, es podrà veure a tots aquells que no se’ls renta ala roba. O dels que tenen codi de roba de TSNU i que actualment està cobrint baixes al TSU. Dit això, sol·licitem que tots els treballadors tinguin el mateix dret sense discriminació a què els hi desinfectin els EPIS (uniforme) tal com indica la sentència del Tribunal Suprem. Sala del social. Data: 06/04/2017. Número de Resolució 317/2017 (Roj: STS 1751/2017 – ECLI: ES:TS:2017:1751)

– Sol·licitem que tots els treballadors i treballadores, tinguin les suficients peces de roba i que no hagin de rentar-se-la a casa. Així com que la roba rentada, arribi a la nova base on s’ha destinat al treballador o treballadora en cas de cobrir temporalment una plaça a una base diferent de la que és l’habitual, i no s’hagi de desplaçar fins a la base de Camp-Redó o Tarragona. Ara com ara, hi ha persones treballadores, bé perquè actualment se’ls ha canviat de lloc de treball, bé perquè tenen contractes temporals, que no disposen roba etiquetada i no entra en el circuit de neteja de l’empresa Iturri. Tots ells i elles només disposen de 2 pantalons i 2 samarretes de la roba per a imprevistos, i per tant no les poden posar al circuit de neteja perquè es queden sense roba.

– Millorar el circuit de neteja i residus a totes les bases, tant a les de Tarragona,
Camp-Redó, com a la resta de bases del territori.

– Entregar el procediment dels EPI’s a utilitzar per a desinfectar les superfícies de les ambulàncies amb el nou producte entregat per l’empresa. Aquest producte s’entrega al personal amb format de polvoritzador, quan la fitxa tècnica prohibeix polvoritzar el producte, la qual cosa pot portar un perill a l’hora d’utilitzar-lo. A la fitxa tècnica es descriu que per fer ús del producte és necessari el següent material de protecció:

Mascara filtrant contra gasos i partícules categoria III, guants no rebutjables de protecció contra productes químics de categoria III, ulleres de protecció amb muntura integral de categoria II, roba de protecció contra productes
químics categoria III i Calçat de seguretat enfront de productes químics i amb propietats antiestàtiques categoria III.

– També voldríem recordar que el dia 4 d’abril de 2020 el nostre delegat al Comitè de Seguretat i Salut els va demanar totes les fitxes tècniques dels elements EPI, que es donen als treballadors i treballadores, així com el registre d’entrega d’aquests EPI’s. Concretament els utilitzats per a la gestió de la pandèmia de la COVID-19. Aprofitem per tornar-ho a demanar actualitzat a data d’avui.

– Els coordinadors de sala a TSNU, a Tarragona, no tenen accés al magatzem, totes les nits, dies festius i caps de setmana. Això suposa que en algun moment s’hi hagin produït falta de material a l’hora de fer els serveis COVID-19. Alguns companys del TSNU ens fan arribar que determinats coordinadors de sala els interroguen si estan disposats a fer serveis COVID-19 sense mascareta FPP2, amb l’excusa que el magatzem està tancat els caps de setmana i no hi ha disponibilitat. Ens sembla una coacció inacceptable. Segons va manifestar la Sra. Isabel Codina en el transcurs de la inspecció de treball del dia 7 d’abril, «Cap treballador ha de fer un servei COVID-19 sense els EPI’s requerits». Potser seria bo recordar-ho als coordinadors de sala.

– Després de l’incident amb el producte desinfectant que s’estava utilitzant,
demanem que es facin proves test de COVID-19 a tots els treballadors i treballadores.

– Les seccions sindicals CGT d’Ivemon Ambulàncies Egara a Tarragona i Terres de l’Ebre, un cop fet el seguiment durant aquesta setmana, després de la visita de l’Inspector de Treball a les instal·lacions que té l’empresa a Tarragona el 7 d’abril de 2020. Entenem que no es compleixen les recomanacions de l’informe d’inspecció REF: OS 43/0002703/20 amb data 9 d’abril de 2020.

– També pensem que no es compleixen els procediments del Ministeri de Sanitat:

MINISTERIO DE SANIDAD: PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2.

8 de abril de 2020

ANEXO II

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el equipo deberá estar certificado con base en el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual, lo cual queda evidenciado por el marcado CE de conformidad.

Por otra parte, cuando productos como, por ejemplo, guantes o mascarillas, estén destinados a un uso médico con el fin de prevenir una enfermedad en el paciente deben estar certificados como productos sanitarios (PS) de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los mismos.

Un mismo producto, para el que se requiera un doble fin, debe cumplir simultáneamente con ambas legislaciones. Es el caso de los guantes o mascarillas de uso dual.

De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección con la mínima molestia para el usuario y para ello es crítico escoger la talla, diseño o tamaño que se adapte adecuadamente al mismo.

La correcta colocación los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente biológico; igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.


Punto 4. Colocación y retirada de los EPI


Los EPI deben seleccionarse para garantizar la protección adecuada en función de la forma y nivel de exposición y que esta se mantenga durante la realización de la actividad laboral. Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPI de tal manera que no interfieran y alteren las funciones de protección específicas de cada equipo. En este sentido, deben respetarse las instrucciones del fabricante.

Después del uso, debe asumirse que los EPI y cualquier elemento de protección empleado pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario.

Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de colocación y retirada de todos los equipos detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse.

Los EPIs deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.

El contingut d’aquest informe està a disposició d’Inspecció de Treball.


Seccions Sindicals CGT d’Ivemon Ambulàncies Egara Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.