Reivindicació de la CGT al SEM per al nou concurs d’ambulàncies

Des de la Coordinadora d’ambulàncies de CGT s’ha presentat al SEM un seguit de demandes basades sobre l’incompliment de la llei de salut laboral per a les noves bases concursals.

Després de diverses resolucions favorables a les denúncies interposades a inspecció de treball pels incompliments de les empreses d’ambulàncies en matèria de salut laboral, en concret, sobre la manipulació de pesos (lliteres i cadires de trasllat), des de la CGT hem elaborat un informe assessorat per un tècnic de PRL que ha estat entregat al SEM per a les noves bases concursals.

En concret s’ha fet arribar la reivindicació: Al Departament de Prevenció de Riscos Laborals del SEM, a la Direcció del SEM, a la Sra. Angels López (Cap de l’Àmbit del SEM) i al Sr. David Pomés (Cap de l’Àrea de TSNU del SEM), amb data de 23 d’agost, perquè a les noves bases concursals es doti a les ambulàncies de cadires de trasllat elèctriques i plataformes de lliteres assistides. Tot per complir la normativa de salut laboral que no han respectat les empreses adjudicatàries fins ara, tot i tenir resolucions d’inspecció de treball que les obligava a complir la normativa de salut laboral vigent.

Registre d’entrada de la reivindicació presentada al SEM

Text enviat i registrat al SEM

Barcelona, 4 d’agost de 2023

A l’atenció del SEM :

Tenint en compte que el contracte de gestió dels serveis de transport sanitari en la modalitat urgent (TSU) i no urgent (TSNU) a Catalunya, excepte el territori de l’Aran (TS/14), està en període de pròrroga i s’estan exhaurint els terminis del contracte, els representants dels treballadors de la Coordinadora d’Ambulàncies de la Confederació General de Treballadors de Catalunya (CGT),

Per això, EXPOSEM:

–           Que ens preocupa la no representació de la part social per tal d’elaborar els nous plecs concursals per part del Sistema d’Emergències Mèdiques i/o CatSalut.

–           Que durant el desenvolupament de la tasca com a Tècnics en Emergències Sanitàries (TES), ens veiem contínuament exposats a un seguit de riscos laborals que no sabem si es tenen en compte en l’elaboració de les pliques concursals.

–           Que des de la Confederació General del Treball, s’han posat un conjunt de denúncies a Inspecció de Treball, demanant l’estudi dels riscos ergonòmics derivats del desenvolupament professionals en els llocs de treball.

–           Que hi ha jurisprudència (Denúncia Inspecció de Treball OS-43/0005085/18, requeriment bancades lliteres unitats SVB) en relació a modificacions que s’han hagut de portar a terme als vehicles per part de les empreses adjudicatàries, per tal de disminuir l’exposició dels riscos ergonòmics en que ens veiem exposats durant el nostre dia a dia.

–           Que la modificació de les plataformes de les lliteres de les ambulàncies de TSU que marcava la resolució d’inspecció de treball que s’han dut a terme, són del tot deficients i no ha estat a totes les unitats. Així com es pràcticament inexistents les cadires elèctriques que s’han destinat a les unitats de TSNU. No podem obviar que a les ambulàncies de TSU no s’ha aportat cap mena de cadira per complir la normativa de pesos de PRL.

–           Que a dia d’avui, al mercat es disposen d’eines de treball que ens ajudarien a desenvolupar millor la nostra tasca i amb major seguretat.

–           Que una part molt important de les baixes laborals de treballadors i treballadores del nostre sector, esdevé causa directa de l’exposició a riscos ergonòmics i la manipulació de càrregues que es podrien minimitzar.

–           Que els articles 14 i 15 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de Riscos Laborals estableixen que:

            “Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball”. El citat dret suposa l’existència d’un correlatiu deure de l’empresari de protecció dels treballadors davant als riscos laborals. Aquest deure de protecció, constitueix igualment, un deure de les administracions públiques respecte al personal al seu servei.

            “L’empresari haurà de complir les obligacions establertes a la normativa sobre prevenció de riscos laborals”. (…)

Per tot l’anterior, SOL·LICITEM:

–           Que es tingui en compte a la part social en l’elaboració de les pliques concursals, per tal d’adaptar-les a les situacions i necessitats reals que se’n deriven del desenvolupament de les tasques com a Tècnics en Emergències Sanitàries.

–           Que es destinin recursos per tal de minimitzar l’impacte dels riscos ergonòmics i de manipulació de càrregues des d’un principi, per no haver d’esperar a les resolucions i requeriments per part d’Inspecció de Treball.

–           Que s’adaptin les eines de treball i recursos disponibles per tal de complir la normativa de referència en quan a riscos ergonòmics i manipulació de càrregues, tal com s’indica en els següents:

            Guia d’aplicació del Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril B.O.E. núm. 97, de 23 d’abril, sobre les “Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues” que comporti riscos, en particular dorsolumbars per als treballadors, en la que recomana no sobrepassar els 25Kg per a posar en moviment o parar una càrrega.

            Norma ISO 11228-1:2003 “Ergonomics – Manual Handling – Part 1: Lifting and carrying” que estableix, per la població treballadora, les següents masses de referència:

–           Població treballadora en la que s’inclou persones joves i grans: 15, 20 i 23Kg (95% de la població treballadora protegida).

–           Població treballadora formada per persones adultes: 25Kg (85% de la població protegida).

–           Que es tinguin en compte les diferents opcions disponibles al mercat, per tal de minimitzar l’exposició dels riscos derivats del treball, ja sigui en manipulació de les lliteres i bancades de les ambulàncies així com també en la mobilització/evacuació dels usuaris del servei.

–           Que serveixi d’exemple els recursos (Ex. Cadires d’evacuació oruga tipus Evac-Chairr, bancades i lliteres elèctriques…) dels quals disposen altres unitats tant de SVB, SVA o TSNU en altres Comunitats Autònomes com ara el País Basc (Osakidetza), Illes Balears (IB-Salut) o la Rioja (La Rioja Cuida).

Atentament,

CGT Ambulàncies

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.